ارزش های سازمانی کلاردشت جان

ارزش های سازمانی کلاردشت جان، اصول و چارچوب‌ها و تعهداتی هستند که به آن‌ها وفادار هستیم و قبل از هر قانون و قاعده‌ای قرار دارند. ما در کلاردشت جان، به ارزش های محوری خود، اعتقاد و التزام عملی و شخصی داریم.

کلاردشت جان، بنگاهی عامل ، موثر و مسئولیت پذیر است.

تصمیمات و اعمال روزانه کلاردشت جان، با ارزش های محوری اعلام شده همسو می باشد.

ارزش های محوری کلاردشت جان در کسب و کار:

۱- اعتقاد و التزام عملی و شخصی به صداقت در گفتار و اندیشه و رفتار / صداقت

۲- آموزش مستمر و ارایه خدمات بر مبنای اخلاق، دانش و مهارت تخصصی / تخصص

۳- ترجیح منافع جمعی به منافع شخصی / عدالت

کلاردشت جان، تمام استراتژی‌ها، فعالیت ها و برنامه‌های خود را با رعایت ارزش های کلیدی تنظیم و اجرا میکند
همه طرح ها ، تصمیمات، عملیات و خدمات ما در کلاردشت جان، بر اساس ارزش ها هدایت و رهبری می گردند.